Karta informacyjna przedsięwzięcia

Jest to dokumentacja przygotowywana w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku większości planowanych do zrealizowania inwestycji

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

  • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, rodzaju technologii,
  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
  • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  • rozwiązaniach chroniących środowisko,
  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania w tym przypadku jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.

Wniosek złożony do właściwego urzędu podlega w dalszej kolejności opiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia takiej oceny i nakłada obowiązek przedłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz określa jego zakres.

Prawidłowo i rzetelnie przygotowana karta informacyjna przedsięwzięcia w wielu przypadkach powoduje odstąpienie od konieczności przygotowania i przedłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko co w konsekwencji skutkuje skróceniem procesu inwestycyjnego o wiele miesięcy.

Cena za wykonanie karty jest indywidualna dla każdego zlecenia, po uprzednim uzgodnieniu z klientem

Powyższy materiał ma charakter informacyjny. W  związku z możliwymi zmianami  w obowiązujących przepisach wszelkie informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność