Opłata za korzystanie ze środowiska

Oferujemy przygotowanie na podstawie otrzymanych od Państwa danych, rocznych zestawień wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Oferujemy również profesjonalne doradztwo, mające na celu zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska poprzez zmiany technologiczne i organizacyjne w Państwa firmie.

 

Podstawa Prawna

  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.
  • Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm..
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - t. j. Dz.U. z 2012r., poz. 145, ze zm.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  - Dz.U. z 2012r., poz. 1342

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
  • pobór wód z ujęć własnych,
  • składowanie odpadów.

Czyli praktycznie rzecz ujmując, zdecydowana większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce winna przygotowywać informację o zakresie korzystania ze środowiska.

WAŻNE INFORMACJE

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:

 

Prowadzić aktualizowaną co  rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,

wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

  

 

OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW

 

Określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz 21)

EWIDENCJA ODPADÓW

Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem kart ewidencji i kart przekazania odpadów, można ją prowadzić w systemie teleinformatycznym, poświadczając dokumenty podpisem elektronicznym.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH 

 

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję opadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów ( zgodnie art.75, ust.1 Ustawy o odpadach).

 

Zbiorcze zestawienie danych przekazuje się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się dla instalacji, w wyniku eksploatacji której wytwarzane są odpady w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Pozwolenie to może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.